“Rejon ulicy Przewóz” – ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Rejon ulicy Przewóz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dnia z dnia 25 stycznia 2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Rejon ulicy Przewóz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXIX/1885/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Rejon ulicy Przewóz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z ponowienia czynności planistycznych, w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu. Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 4 lutego 2019 r. do 4 marca 2019 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

– poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 9:00 – 11:00
– środy: 13:30 – 15:30

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Rejon ulicy Przewóz” w zakresie części projektu planu objętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu, zostanie przeprowadzona w dniu 14 lutego 2019 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2019 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Rysunek projektu planu w zakresie:
1. wyodrębnienia z części dotychczasowego Terenu U.1 nowego Terenu MW.15;
2. wprowadzenia linii rozgraniczającej pomiędzy Terenami U.1 i MW.15;
3. wprowadzenia w Terenie MW.15 linii regulacyjnej wysokości zabudowy;
4. zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy w Terenach MN/MWn.1, MN/MWn.2 i MN/MWn.3;

II. Zmiany w tekście projektu planu (wyróżnione kolorem) w zakresie:
1. wyznaczenia nowego Terenu MW.15 i określenia dla niego ustaleń (§ 5 ust. 1 pkt 11 lit. b, § 7 ust. 6 pkt 3, § 8 ust. 6 pkt 1, § 16 ust. 2, § 18: ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 15);
2. zasad zagospodarowania Terenów oznaczonych symbolami:
– MW.5 (§ 18 ust. 3 pkt 5 lit. b oraz c),
– MW.14 (§ 18 ust. 3 pkt 14 lit. b oraz c),
– U.7 (§ 20 ust. 3 pkt 5 lit. a);
3. zmian redakcyjnych w § 16 ust. 2, w związku ze zmianą ustaleń dotyczących dojazdów niewyznaczonych na rysunku planu;
4. dodania definicji i informacji o oznaczeniu na rysunku planu „linii regulacyjnej wysokości zabudowy” (§ 4 ust. 1 pkt 9, § 5 ust. 1 pkt 5);
5. korekty zapisów dotyczących możliwości doświetlenia poddaszy (§ 7 ust. 7: pkt 1 lit. b oraz pkt 3);
6. ustaleń ogólnych, dotyczących:
– zmiany odwołania z lit. „e” na „f” (§ 7 ust. 8 pkt 1 lit. d);
– zmiany słowa „budynku” na „nieruchomości” (§ 7 ust. 8 pkt 1 lit. e);
Ponadto, w tekście projektu planu oraz na rysunku projektu planu dokonano stosownych korekt redakcyjnych, wynikających m.in. z wprowadzenia powyższych zmian.
Wymienione wyżej jednostki redakcyjne i symbole dotyczą edycji projektu planu podlegającej wyłożeniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, Referat Archiwum, ul. Dobrego Pasterza 116a, 31-416 Kraków), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Więcej informacji na temat ponownego wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Rejon ulicy Przewóz” można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.