Rejon al. Ignacego Daszyńskiego – Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

Unieważnienie ogłoszenia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2018 r.

o unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w „Dzienniku Polskim” w dniu 15 czerwca 2018 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i 1566) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999) a także w związku z uchwałą Nr CXVI/1823/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z ponowienia czynności planistycznych w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny w pdf.

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 18 lipca do 16 sierpnia 2018 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

– poniedziałki: 13:30 – 15:30
– wtorki, środy, czwartki i piątki: 10:00 – 12:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”, w zakresie części projektu planu objętego ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu, zostanie przeprowadzona w dniu 1 sierpnia 2018 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przykładowy formularz uwagi do pobrania: format .doc; format .pdf.

Odnośnik do karty usługi ePUAP.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, Referat Archiwum, ul. Dobrego Pasterza 116a, 31-416 Kraków), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odbiorcą danych osobowych jest „GARD – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna – mgr inż. arch. Anna Woźnicka” ul. Traktorowa 43 lok. 2, 91-117 Łódź).
6. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
8. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
9. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
10. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Zakres części projektu planu ponownie wykładanej do publicznego wglądu, obejmuje zmiany na Rysunku Planu, które zostały wyróżnione kolorem, w przedmiocie:
1. zmiany granic terenu ZP.5;
2. wyznaczenia nowego terenu U.15;
3. wyodrębnienia z dotychczasowych terenów usługowych nowych wydzieleń: U.4, U.5, U.6, U.9, U.10;
4. uzupełnienia na rysunku planu istniejących szpalerów drzew, wskazanych do zachowania i kształtowania w terenach KDL.1, KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.7, KDD.8, KDD.10, KDD.11, ZP.1, ZP.2, MW.1, MW.14, U.3, U.16, UC/U.1;
5. linii zabudowy w terenach: US.1, US.2, MW.6, MW.10, U.3, U.4, U.6;
6. zmian granic stref zachowania istniejącej zieleni w terenach U.3, MW.10, MW.6;
7. wprowadzenia linii regulacyjnej zabudowy jako elementu stanowiącego ustalenie planu w terenach US.2, U.4;
8. uaktualnienia izofony hałasu drogowego LDWN=70 dB, zgodnie z Mapą akustyczną Miasta Krakowa z 2017 r.;

oraz w Tekście planu, które zostały wyróżnione kolorem, w przedmiocie:
1. dodania definicji: powierzchni całkowitej kondygnacji (§4 ust. 1 pkt 10), powierzchni całkowitej budynku (§4 ust. 1 pkt 11), powierzchni całkowitej zabudowy (§4 ust. 1 pkt 12) oraz przeredagowania definicji powierzchni zabudowy (§4 ust. 1 pkt 9);
2. uzupełnienia ustaleń o linię regulacyjną wysokości zabudowy (§5 ust. 1 pkt 5);
3. zmiany w oznaczeniach Terenów zabudowy usługowej w związku ze zmianami na Rysunku Planu (§19);
4. zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami:
MW.6 (§16 ust. 8 pkt 1 lit. b tiret drugie i pkt 2 lit. f tiret pierwsze),
U.3 (§19 ust. 3),
U.4 (§19 ust. 4),
U.5 (§19 ust. 5 pkt 1 lit. a),
U.6 (§19 ust. 6),
U.7 (§19 ust. 7 pkt 1 lit a i b tiret drugie),
U.9 (§19 ust. 9 pkt 2 lit. a i pkt 3),
U.10 (§19 ust. 10 pkt 2),
U.14 (§19 ust. 14 pkt 1),
U.15 (§19 ust. 15),
US.2 (§21 ust. 5 pkt 3);
5. ustaleń ogólnych, dotyczących:
– dopuszczenia możliwości lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednia działką budowlaną (§7 ust. 1);
– prowadzenia robót budowlanych w budynkach znajdujących się w całości lub w części poza wyznaczonymi liniami zabudowy (§7 ust. 4);
– lokalizacji garaży naziemnych i parkingów naziemnych (§7 ust. 6);
– geometrii i kształtowania dachów, (§7 ust.8 pkt 1 lit a i d);
– lokalizacji wolnostojących masztów z zakresu łączności, (§7 ust. 9 pkt 2 lit. a);
– wykonywania instalacji na paliwa stałe, ( §8 ust. 17).

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, w Tekście Planu oraz na Rysunku Planu dokonano stosownych korekt redakcyjnych.

Wymienione wyżej jednostki redakcyjne i symbole dotyczą edycji projektu planu podlegającej wyłożeniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Więcej informacji na temat wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją można znaleźć TUTAJ.

 

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.