Rada ds. Równego Traktowania

Rada ds. Równego Traktowania z przewodniczącą Niną Gabryś – najmłodszą krakowską radną na czele, została powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego 17 maja 2019 roku.

Celem działania Rady jest wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań na rzecz opracowania strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i służbami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Skład Rady ds. Równego Traktowania:

1. Przewodnicząca: Nina Gabryś – Radna Miasta Krakowa
2. Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Kois-Żurek – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
3. Sekretarz: Magdalena Furdzik – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Członkinie i Członkowie:

4. Olga Brzezińska – Fundacja Miasto Literatury;
5. Ewa Całus – Wydział Edukacji;
6. dr hab. Janina Czapska, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński;
7. Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
8. dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński;
9. Magdalena Dropek – Fundacja Równość.org.pl;
10. Tomasz Janowski – Stowarzyszenie Funkcja Miasto;
11. dr n. medycznych, lekarz Bożena Jawień-Rościszewska – Lekarze Kobietom;
12. Katarzyna Kadela – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie;
13. dr Jakub Kościółek – Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL;
14. dr Dominika Kozłowska – Miesięcznik „Znak”;
15. Justyna Krawczyk – Obywatel Mama;
16. Małgorzata Król-Siemionkowicz – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
17. Artur Maciejewski – Stowarzyszenie Queerowy Maj;
18. Maria Piętak-Frączek – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
19. Mateusz Płoskonka – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
20. Aleksandra Suława – Stowarzyszenie Sto lat Głosu Kobiet;
21. dr hab. Monika Świerkosz – Uniwersytet Jagielloński;
22. Marta Wodyńska – Forum Rad Rodziców;
23. Agata Teutsch – Autonomia;
24. Katarzyna Żeglicka – Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo.

Do zadań Rady należy opiniowanie projektów dokumentów strategicznych Miasta oraz aktów prawa miejscowego dotyczących wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących równego traktowania, w tym sytuacji kobiet w Krakowie, jak również opracowywanie i proponowanie rozwiązań w zakresie:

 1. budowania wśród mieszkańców Krakowa poczucia tolerancji oraz świadomości i wiedzy na temat równości płci;
 2. rekomendacji zmian w politykach miejskich w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans mieszkańców i mieszkanek Krakowa;
 3. działań nastawionych na identyfikację i rozwiązywanie problemów dyskryminacji w przestrzeni miejskiej;
 4. promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach procesów decyzyjnych;
 5. działań na rzecz walki z przemocą w rodzinie i eliminacji poczucia zagrożenia w przestrzeni publicznej;
 6. budowania postaw obywatelskich i wspierania inicjatyw na rzecz zwiększania partycypacji kobiet we władzach lokalnych;
 7. promocji działań zdrowotnych i profilaktycznych oraz kluczowych dla zdrowia kobiet procedur i zabiegów;
 8. budowania postawy przedsiębiorczej wśród kobiet oraz wspierania edukacji i działań na rzecz zapewnienia sprawiedliwych i godnych warunków pracy;
 9. budowania sieci współpracy instytucji i osób pracujących na rzecz równości oraz wsparcie dla organizacji pro kobiecych i zaangażowanych w tematy związane z prawami człowieka;
 10. działań na rzecz przezwyciężania i likwidacji barier w komunikowaniu się mieszkańców i mieszkanek Krakowa;
 11. działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych, w szczególności zaś dostosowanie transportu i budynków użyteczności publicznej do potrzeb obu płci;
 12. działań na rzecz wyeliminowania dyskryminacji i mowy nienawiści ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, płeć, pochodzenie, narodowość, stosunek do religii i orientację seksualną.

Kadencja Rady trwa 2 lata.