Konsultacje społeczne projektu “Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

W okresie od 11 września do 19 października 2018 r. Wydział Gospodarki Komunalnej prowadził konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”.

Na wniosek fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych w konsultacje zostały one wydłużone do dnia 19 października 2018 r. (zamiast pierwotnej planowanej daty zakończenia konsultacji wyznaczonej na 2 października 2018 r. ).

Miejski Plan Adaptacji opracowywany jest w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Miasto Kraków przystąpiło do projektu na mocy porozumienia zawartego 1 lipca 2015 r.
„Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” jest dokumentem sporządzonym w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Plan Adaptacji składa się z części diagnostycznej i programowej. Pierwsza część obejmuje m.in. analizę danych historycznych oraz scenariuszy klimatycznych, prowadzącą do oceny podatności miasta na zmiany klimatu. W części programowej zawarto cel nadrzędny, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na skutki zjawisk meteorologicznych i ich pochodnych.

Dokument poddany był konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym i dostępny był:
– w internetowym serwisie „Dialog społeczny”;
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa;
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w zakładce Rozwój Miasta, Gospodarka Komunalna;
– w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój 222 oraz 409 w godzinach 8:00 – 15:00
– w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, w godzinach 8:00 – 18:00

Uwagi do projektu dokumentu można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018 r. na:
– adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl;
– osobiście na adres : Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31 -005 Kraków;
– osobiście na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Uwagi można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Dialog społeczny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub w formie papierowej dostępnej w podanych powyżej lokalizacjach.

Dodatkowo, w ramach konsultacji w czwartek, 27 września 2018 r. od godz. 16:00 do 18:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 odbył się dyżur ekspercki.

Pliki do pobrania:

Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 (projekt)

Załącznik nr 1: Lista interesariuszy

Załącznik nr 2: Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miasta

Załącznik nr 3: Materiały graficzne

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 – Załącznik nr 2

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 – Załącznik nr 3

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 – załącznik nr 4

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 – załącznik nr 5

Formularz Konsultacyjny

Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 (prezentacja)

Raport końcowy z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach sporządzania „Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

Załącznik nr 1 – treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Załącznik nr 2 – formularz konsultacyjny

Załącznik nr 3 – Uchwała nr 20/2018/III KRDPP/48 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie opinii do projektu dokumentu pn. „Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

Załącznik nr 4 – Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych wraz z ich rozpatrzeniem

Ostatnia aktualizacja 16. 01. 2019 r.