Konsultacje dotyczące zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych

W okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W ramach konsultacji przeprowadzono:

 • otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa – 9 stycznia 2020 r., godz. 16:00 – 18:00 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Miejskie Centrum Dialogu) ul. Bracka 10 – sala konferencyjna
 • dyżur ekspercki – 14 stycznia 2020 r., godz. 16:00 – 18:00 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Miejskie Centrum Dialogu) ul. Bracka 10 – sala konferencyjna

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne były:

 

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu www.dialoguj.pl
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl
 • w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, w okresie trwania konsultacji społecznych,
 • w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój nr 110 (I piętro), w okresie trwania konsultacji społecznych.

Uwagi, wnioski i propozycje można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. w następujący sposób:

 • osobiście w siedzibach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, Kraków, pok. 11 segment B lub ul. Bracka 10, Kraków, pok. 3;  bądź w Wydziale Kształtowania Środowiska, Osiedle Zgody 2, Kraków, pok.110
 • poprzez wysłanie skanu formularza na adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „Konsultacje w ramach krakowskiej mikroretencji”
 • pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, osiedle Zgody 2,
  31-949 Kraków
 • podczas spotkania konsultacyjnego oraz dyżuru eksperckiego.
 • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje  w ramach krakowskiej mikroretencji”.

Pliki do Pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2020 r.