Konsultacje dot. dotacji dla przedszkoli, szkół z oddziałami przedszkolnymi i punktów przedszkolnych

W okresie od 13 do 26 grudnia 2017 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909), konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Wypełnione formularze można było dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do 26 grudnia 2017 r. na:
•adres poczty elektronicznej ek.umk@um.krakow.pl
•numer faksu 12 616 52 01
•adres Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa: ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

Pliki do pobrania:

zdj.: Pixabay

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2018 r.