Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Jeśli razem z innymi mieszkańcami macie pomysł lub chcecie rozwiązać lokalny problem – możecie zrealizować go korzystając ze wsparcia Rady Dzielnicy i zgłaszając wniosek o inicjatywę lokalną do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Podczas realizacji inicjatywy, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę społeczną, wkład rzeczowy (np. przedmioty, projekty konieczne do wykonania inicjatywy) lub wkład finansowy. Gmina zaoferować może pomoc finansową lub rzeczową. Ważne jest jednak, by rozumieć, że w przypadku inicjatywy Gmina nie przekazuje mieszkańcom środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy.

Kto może złożyć wniosek o inicjatywę?

 • mieszkańcy bezpośrednio lub
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – z wyjątkiem spółdzielni socjalnych)

Czego może dotyczyć inicjatywa?

Obszary, w których można realizować inicjatywy lokalne:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – za wyjątkiem z wyjątkiem zadań dotyczących budowy lub rozbudowy kanalizacji i sieci wodociągowej (regulują je odrębne uchwały Rady Miasta Krakowa);
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • edukacja, oświata i wychowanie;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • ekologia i ochrona przyrody;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej

Na podstawie § 7 pkt 2 Zarządzenia nr 207/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.01.2018 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ogłasza się nabór wniosków na realizację zadań w trybie inicjatywy lokalnej, które wyceniają wkład ze strony Gminy Miejskiej Kraków (rzeczowy oraz finansowy) w kwocie powyżej 2 tysięcy złotych.

Termin przyjmowania wniosków:  do 18 listopada 2019 r.

Pula dostępnych środków: 238 362 zł

Wnioski można składać:

– osobiście poprzez doręczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, ul. Jana Dekerta 24,  30-703 Kraków

– za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, ul. Jana Dekerta 24,  30-703 Kraków

– za pomocą ePUAP, opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP

 

 

Więcej na temat …

 

                                                            

 

Pliki do pobrania – inicjatywa lokalna