Definicje

Dialog Społeczny

jest budowaniem porozumienia wśród członków wspólnoty miejskiej na rzecz współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój społeczeństwa obywatelskiego w mieście i dobrobyt jego mieszkańców. Dialog społeczny jest najbardziej kompleksową formą porozumienia między wszystkimi interesariuszami obywatelskiej wspólnoty miejskiej, gdyż nie jest działaniem doraźnym, lecz procesem ciągłym, który nie kończy się nigdy. To świadomość, że tak jak w rodzinie, jutro też trzeba będzie rozmawiać. Dlatego też dialog społeczny jest jedynym procesem, który jest w stanie zmniejszyć prawdopodobieństwo ostrych starć i niepokojów społecznych. Konflikty zawsze będą, ale sposób ich rozwiązywania może być twórczy.


Komunikacja Społeczna

jest procesem porozumiewania się, który stanowi podstawę obywatelskiego dialogu społecznego. Celem komunikacji jest ciągła wymiana informacji, wiedzy i poglądów, co prowadzi do gruntownego poznania, a także zrozumienia potrzeb oraz stanowisk stron. Komunikacja społeczna to partnerstwo, czyli mechanizm budowania drogi do socjalnego, ekonomicznego oraz kulturalnego rozwoju, które w coraz większym stopniu staje się właściwe, bo ukazuje prawdziwe potrzeby i priorytety. Zintegrowane, bo kładzie nacisk na współpracę zamiast rywalizacji. Ciągłe, bo spełnia współczesne potrzeby bez narażania przyszłości.


Konsultacje Społeczne

są elementem procesu komunikacji społecznej budują płaszczyznę współuczestnictwa i zaangażowania mieszkańców w rozwój Miasta, wpływają na kształtowanie wśród nich postawy współodpowiedzialności za jego rozwój. Konsultacje społeczne przynoszą szereg wymiernych korzyści, gdyż planowane inwestycje i projekty miejskie konsultowane ze społeczeństwem mają szansę być lepiej dostosowane do sytuacji społeczno – ekonomicznej oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców.


Partycypacja -> Zob. Udział Społeczeństwa


Porozumienie

między członkami wspólnoty miejskiej, zwłaszcza w obliczu sprzeczności interesów jest nadrzędnym celem dialogu społecznego. Bez względu na fakt, czy porozumienie jest osiągnięte na pierwszych etapach dialogu – w fazie informacji, edukacji, dyskusji – czy w wyniku negocjacji, zawsze należy pamiętać, że służy wszystkim zainteresowanym stronom oraz zachęca je do współdziałania i współodpowiedzialności.


Udział Społeczeństwa

to interaktywny proces włączania społeczeństwa do podejmowania wspólnych decyzji i rozwiązywania problemów. To zaproszenie do czynnego zaangażowania w sprawy ważne dla Miasta. Polega on nie tylko na jednokierunkowym przepływie informacji, ale przede wszystkim stwarza możliwość wyrażania swojej opinii, poglądów, uwag, przemyśleń i odczuć każdemu zainteresowanemu.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.