Zaktualizowane szkolenia e-learningowe już dostępne!

Zapraszamy do udziału w zaktualizowanych, bezpłatnych szkoleniach e-learningowych dotyczących konsultacji społecznych w Krakowie.

W 2018 r. w wyniku przeprowadzenia obszernych i wieloaspektowych konsultacji społecznych powstała uchwała nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dzięki niej konsultacje społeczne stały się jeszcze skuteczniejszym narzędziem budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Zaktualizowane, bezpłatne szkolenia e-learningowe mają na celu przybliżenie dostępnych procesów partycypacji obywatelskiej w Gminie Miejskiej Kraków oraz poszerzenie wiedzy na temat profesjonalnego prowadzenia procesu konsultacji społecznych.

Pierwsze ze szkoleń pn. „Obywatelskie kompetencje: jak efektywnie uczestniczyć w zarządzaniu miastem” dotyczy konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa.

Szkolenie składa się z siedmiu modułów obejmujących następujące zagadnienia:
Moduł 1: Po co są konsultacje i jak efektywnie w nich uczestniczyć?
Moduł 2: Narzędzia konsultacji społecznych: sondaże, ankiety.
Moduł 3: Nie tylko statystyki: metody i techniki debatowania. Dobre praktyki na świecie.
Moduł 4: Vademecum efektywnego debatowania: moderacja, podział głosów i inne zasady efektywnej dyskusji.
Moduł 5: Konsultacje społeczne w Krakowie: lekcje z przeszłości i plany na przyszłość.
Moduł 6: Internet i jego zastosowanie w konsultacjach społecznych – dobre praktyki.
Moduł 7: Petycje i elektroniczne petycje: kiedy warto po nie sięgnąć?

Celem drugiego, bezpłatnego szkolenia e-learningowe “Od pomysłu do działania – profesjonalne konsultacje społeczne” jest zwiększenie wiedzy wszystkich zainteresowanych na temat tego, jak przygotowywać, przeprowadzać i podsumowywać profesjonalne konsultacje społeczne.

Szkolenie składa się z 10 modułów obejmujących następujące zagadnienia:
Moduł 1: Wprowadzenie (cele i założenia procesów konsultacji; czym są konsultacje społeczne, jakie mogą mieć rezultaty i dlaczego warto je prowadzić).
Moduł 2: Podstawy prawne (prawne uwarunkowania prowadzenia konsultacji społecznych zawarte w prawodawstwie Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz w aktach prawa miejscowego).
Moduł 3: Role uczestników konsultacji (role uczestników konsultacji: urzędników, mieszkańców, mediów, moderatora).
Moduł 4: Czego mogą dotyczyć konsultacje? (konsultacje obowiązkowe i fakultatywne oraz różne typy konsultacji uporządkowane ze względu na ich przedmiot oraz rolę interesariuszy).
Moduł 5: Jak planować proces konsultacji (cele, rezultaty, role interesariuszy w planowanym trybie konsultowania, ich identyfikacja oraz zarządzanie czasem).
Moduł 6: Metody konsultacji (wybrane metody konsultacji oraz kryteria ich doboru w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć).
Moduł 7: Rekrutacja uczestników (metody rekrutowania uczestników oraz sposoby zwiększenia ich efektywności).
Moduł 8: Osoby wspierające konsultacje (rola osób oraz materiałów wspierających konsultacje, ogólne wytyczne do efektywnego wykorzystania tego rodzaju zasobów w celu podniesienia jakości konsultacji).
Moduł 9: Trudne sytuacje konsultacyjne (sposoby zapobiegania i reagowania w sytuacjach, które mogą zakłócić proces konsultacji społecznych).
Moduł 10: Jak raportować? (zasady raportowania konsultacji, zasadnicze części raportu oraz miniporadnik w postaci pytań ułatwiających strukturyzowanie treści raportu).

Każdy moduł szkoleniowy zakończony jest testem, którego zdanie pozwala na przejście do kolejnego modułu. Na ukończenie każdego z modułów uczestnik szkolenia ma 7 dni. Po pomyślnym zdaniu ostatniego testu uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzającego pomyślne zakończenie szkolenia.

Szkolenia dostępne są po zalogowaniu TUTAJ.

Zapraszamy do udziału!

 

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.