XIV edycja akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XIV edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych. Wnioski należy składać w terminie od 3 do 13 listopada 2020 r. 

I. CEL AKCJI

Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, m.in. ubogim, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom, osobom wykluczonym społecznie.

Organizacje te otrzymają dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

II. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

O wsparcie finansowe może ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 3 ust 3 pkt 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać:

  • w formie pisemnej – w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, umieszczając dokumenty w urnie po lewej stronie od portierni;

lub

  • w formie elektronicznej – przesyłając skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej: sz.umk@um.krakow.pl

III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w terminie od 3 listopada do 13 listopada 2020 r.

IV. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Organizacje pozarządowe ubiegające się o wsparcie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • działalność statutowa organizacji pozarządowej musi być ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie, będącym mieszkańcami Krakowa;
  • organizacja pozarządowa musi posiadać statusu klienta – odbiorcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie;
  • organizacja pozarządowa nie może zalegać z płatnościami za korzystanie z ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej.

V. DOKUMENTY

Formularz wniosku w:

VI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące akcji i trwającego naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia pod nr telefonów: 12 616 78 08; 12 616 78 09.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” realizowana jest we współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, PGE Energia Ciepła S.A., CEZ Skawina S.A. w Skawinie na mocy zawartych porozumień oraz zarządzenia nr 2776/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.10.2020 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.