“Wiedeńska” – dyskusja publiczna

W środę, 1 lipca 2020 r., o godz. 16:00 w Sali Obrad im. Franciszka Maryewskiego w Urzędzie Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Wiedeńska”.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 15 czerwca do 13 lipca 2020 r. poprzez:

– bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
– zamieszczenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2020 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru “Wiedeńska” można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.