“Strzelnica – Sikornik” – ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Strzelnica – Sikornik” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dnia z dnia 15 marca 2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Strzelnica – Sikornik” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) a także w związku z uchwałą Nr CXXI/1921/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Strzelnica – Sikornik” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 25 marca do 23 kwietnia 2019 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

– poniedziałki: 13:00 – 15:00
– wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 – 10:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Strzelnica – Sikornik” w zakresie części projektu planu objętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu zostanie przeprowadzona w dniu 4 kwietnia 2019 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Józefa Dietla, początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2019 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przykładowy formularz uwagi do pobrania: przykładowy formularz wniosku w doc lub pdf

Odnośnik do karty usługi ePUAP.

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Rysunek projektu planu w zakresie:
1. Wyodrębnienia z części dotychczasowego terenu MN.17 nowego terenu MWi.3.
2. Zmiany przeznaczenia dotychczasowego terenu U.6 na MN/U.8.
3. Zmiany oznaczenia (symbolu) dotychczasowego terenu U.8 na U.6.
4. Niewielkiego poszerzenia terenu drogi KDL.1 – ok. 0,5 m, przy skrzyżowaniu ul. 28 lipca 1943 z ul. Leśną.
5. Niewielkiego poszerzenia terenu drogi KDD.9 – ok. 2m, przy skrzyżowaniu ul. 28 lipca 1943 z ul. Leśną.
6. Korekty przebiegu terenu drogi KDL.2 – poprzez łagodniejsze wyprofilowanie zakrętu: poszerzenie – o ok. 3,5m w najszerszym miejscu kosztem terenu MN.27; zawężenie – o ok. 1m w najszerszym miejscu na rzecz terenu MN.22.
7. Zawężenia południowej części terenu drogi KDW.4 – poprzez poszerzenie terenu MN.12.

II. Zmiany w tekście projektu planu (wyróżnione kolorem) w zakresie:
1. Wyznaczenia nowego terenu MN/U.8 i określenia dla niego ustaleń (§5 ust. 1 pkt. 6 lit. b, §6 ust. 7 pkt. 2, §7 ust. 8 pkt. 1 lit. b, §8 ust. 7 pkt. 2, §17 ust. 1, §17 ust. 4 pkt. 8).
2. Wyznaczenia nowego terenu MWi.3 i określenia dla niego ustaleń (§5 ust. 1 pkt. 6 lit. c, §8 ust. 7 pkt. 3, §18 ust. 1, §18 ust. 3 pkt. 3).
3. Zmiany maksymalnej wysokości zabudowy dla terenu MN.27 (§16 ust.3 pkt. 27 lit. d).
4. Zmiany wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenu MN.33 (§16 ust.3 pkt. 33 lit. b).
5. Zmiany ustaleń dla terenu MN.38 (§16 ust.3 pkt. 38 lit. b, lit. c, lit. d).
6. Zmiany przeznaczenia dla terenu US/U.3 (§5 ust.1 pkt. 6 lit. f, §21 ust.1).
7. Uzupełnienia zapisu dotyczącego sytuowania obiektów na działce budowlanej (§7 ust. 1 pkt. 1) poprzez dodanie terenu MN.33.
8. Uzupełnienia zapisu dotyczącego możliwości sytuowania zabudowy jednorodzinnej w układzie bliźniaczym (§16 ust. 1 pkt. 1) poprzez dodanie terenu MN.33.
9. Zmiany ustaleń dla terenu U.5 w zakresie wskaźnika intensywności zabudowy (§20 ust.2 pkt. 5 lit. c).

Zaznaczono również usunięte części tekstu: – definicję przeznaczenia uzupełniającego (§4 ust. 1), – dla terenu US/U.3: opis w §5 ust.1 pkt. 6 oraz fragment w §21 ust.1, – część zapisu dla terenu U.5 (§20 ust.2 pkt. 5).

Ponadto, w tekście projektu planu oraz na rysunku projektu planu dokonano stosownych korekt redakcyjnych, wynikających m.in. z wprowadzenia powyższych zmian. Wymienione wyżej jednostki redakcyjne i symbole dotyczą edycji projektu planu podlegającej wyłożeniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, Referat Archiwum, ul. Dobrego Pasterza 116a, 31-416 Kraków), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odbiorcą danych osobowych jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków).
6. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
8. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
9. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
10. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Więcej informacji na temat ponownego wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Strzelnica – Sikornik” można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.