“Stradom” – ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Stradom” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dnia 22 września 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Stradom” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXXI/1925/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Stradom” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 3 do 31 października 2017 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

– poniedziałki: 13:30 – 15:30
– wtorki, środy, czwartki i piątki: 12:00 – 14:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Stradom” w zakresie wprowadzonych zmian zostanie przeprowadzona w dniu 10 października 2017 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2017 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przykładowy formularz wniosku/uwagi do pobrania: format .doc; format .pdf.

Odnośnik do karty usługi ePUAP.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Objęty wyłożeniem zakres projektu planu „Stradom”.

1.Rysunek projektu planu (załącznik nr 1 do uchwały) obejmujący:

1) Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.5 w zakresie zmiany:
– przebiegu granic tego terenu, w miejsce terenu zieleni urządzonej o symbolu ZPz.3,
– zasięgu stref budowy lub rozbudowy,
– zasięgu stref zieleni w kwartałach zabudowy,

2) Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.6 w zakresie zmiany:
– przebiegu granic tego terenu, w miejsce terenu zieleni urządzonej o symbolu ZPz.4,
– zasięgu stref budowy lub rozbudowy,
– zasięgu stref zieleni w kwartałach zabudowy,

3) zmianę numeracji terenów zieleni urządzonej (w związku ze zmianami granic terenów MW/U.5 i MW/U.6, o których mowa wyżej) o symbolach: ZPz.5 na 3, ZPz.6 na ZPz.4, ZPz.7 na ZPz.5, ZPz.8 na ZPz.6.

4) zmianę granic Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.13,

5) Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.18.

6) Teren zabudowy usługowej o symbolu 3 w zakresie zmiany:
– przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy
– zasięgu strefy zieleni w kwartałach zabudowy.

2. Tekst projektu planu w zakresie:

1) korekty numeracji Terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w związku z wyznaczeniem Terenu o symbolu MW/U.18,

2) korekty numeracji Terenów zieleni urządzonej w związku ze zmianą przebiegu granic Terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolach MW/U.5 i MW/U.6.

3) zmiany zapisów: §4 ust. 1 pkt. 22, §8 ust. 10 pkt. 2, §10 ust. 8 pkt. 1 lit.b, §11 ust. 3 pkt. 4 lit.b oraz pkt.5 lit.c, §15 ust. 8 pkt. 2 lit.f oraz pkt.3, §17 ust. 2 pkt. 4,

4) zmiany zapisu §19 ust. 1, dotyczącego Terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej MW/U,

5) zmiany zapisu §24, dotyczącego Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.5 – w zakresie ust. 2 pkt. 2 i pkt.3 lit.b i lit.c,

6) zmiany zapisu §25, dotyczącego Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.6 – w zakresie ust. 3 pkt. 10,

7) zmiany zapisu §27, dotyczącego Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.8 – w zakresie ust. 2 pkt. 1 oraz ust.3 pkt.7,

8) zmiany zapisu §31, dotyczącego Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.12 – w zakresie ust. 3 pkt. 7 lit.a,

9) zmiany zapisu §32, dotyczącego Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.13 – w zakresie ust. 1 pkt. 4 lit.c,

10) §37 dotyczącego Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.18,

11) zmiany zapisu §39, dotyczącego Terenów zabudowy usługowej – w zakresie Terenu o symbolu U.3 – ust. 4 pkt. 5 lit.a oraz pkt. 6 lit.b,

12) zmiany zapisu §44, dotyczącego Terenów zieleni urządzonej – w zakresie Terenu o symbolu ZPs.2 – ust. 2 pkt. 3 lit.b.

13) zmiany zapisu §45, dotyczącego Terenów zieleni urządzonej ZPz.

Wszystkie ww. zmiany w tekście i na rysunku projektu planu oznaczono kolorem czerwonym.

Ponadto, w tekście projektu planu dokonano zmiany numeracji paragrafów (począwszy od §37) w związku z wprowadzeniem Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.18 oraz wprowadzono porządkujące korekty redakcyjne nie mające wpływu na ustalenia projektu planu.

Więcej informacji na temat ponownego wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Stradom” można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.