“Rejon ulicy Koszykarskiej” – ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Rejon ulicy Koszykarskiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dnia z dnia 30 listopada 2018 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Rejon ulicy Koszykarskiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) a także w związku z uchwałą Nr CXIX/1884/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Rejon ulicy Koszykarskiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu oraz ponowienia czynności planistycznych.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 10 grudnia 2018 r. do dnia 10 stycznia 2019 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

– poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 9:00 – 11:00
– czwartki: 13:30 – 15:30

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Rejon ulicy Koszykarskiej” w zakresie części projektu planu objętego ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu zostanie przeprowadzona w dniu 13 grudnia 2018 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Józefa Dietla, początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2019 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przykładowy formularz uwagi do pobrania: format .doc; format .pdf.

Odnośnik do karty usługi ePUAP.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, Referat Archiwum, ul. Dobrego Pasterza 116a, 31-416 Kraków), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Zakres części projektu planu ponownie wykładanej do publicznego wglądu obejmuje zmiany na rysunku projektu planu, które zostały wyróżnione kolorem, w przedmiocie:

1. wyodrębnienia z części dotychczasowego Terenu KDD.2 nowego Terenu KDX.4,
2. zmiany linii rozgraniczającej Terenu KDD.2, polegającej na włączeniu do Terenu KDD.2 części dotychczasowego Terenu MW/U.1,
3. zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy w Terenie MW/U.1,
4. zmiany linii rozgraniczającej Terenu MN/MWn.11, polegającej na włączeniu do Terenu MN/MWn.11 części dotychczasowego Terenu MW.8, w zakresie działki nr 48/11 obr. 18 Podgórze,
5. usunięcia „strefy dopuszczonej lokalizacji wybiegu dla psów” w Terenie ZP.5,
6. usunięcia elementu informacyjnego: „granicy strefy i strefy 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej”

oraz w tekście projektu planu, które zostały wyróżnione kolorem, w przedmiocie:

1. wyznaczenia nowego Terenu KDX.4 i określenia dla niego ustaleń (§5 ust. 1 pkt 9 lit. k tiret szóste, §7 ust. 10 pkt 2 lit. a, §14 ust. 1 pkt 5 lit. d oraz pkt 6 lit. b tiret czwarte, §14 ust. 9 pkt 2, §29 ust. 1 pkt 3),
2. zasad zagospodarowania Terenów oznaczonych symbolami:
– MW.13 (§18 ust. 3 pkt 13 lit. b oraz c),
– U.1 (§20 ust. 3 pkt 1 lit. f),
– U.2 (§20 ust. 3 pkt 2 lit. f),
3. ustaleń ogólnych, dotyczących:
– zmiany odwołania z lit. „e” na „f” (§7 ust. 8 pkt 1 lit. d),
– zmiany słowa „budynku” na „nieruchomości” (§7 ust. 8 lit. e),
4. korekty zapisów o ograniczeniach wynikających z przepisów odrębnych (§8 ust. 5, §24 ust. 2, §29 ust. 7).

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, w tekście projektu planu oraz na rysunku projektu planu dokonano stosownych korekt redakcyjnych. Ponadto, wprowadzono zmiany w tekście projektu planu uwzględniające nowe publikatory przywołanych ustaw i rozporządzeń.
Wymienione wyżej jednostki redakcyjne i symbole dotyczą edycji projektu planu podlegającej wyłożeniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
Więcej informacji na temat ponownego wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Rejon ulicy Koszykarskiej” można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.