Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi – wkrótce rozpoczną się konsultacje

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbędą się w terminie od 2 do 23 października 2020 roku, a ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.


Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

1) skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w okresie od 2 do 23 października br. w godz. 10.00-14.00,
2) przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2020r.
w następujący sposób:

  • przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
  • przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2021”,
  • dostarczyć wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (sekretariat, pokój nr 8, III piętro).

Jednocześnie przypominamy, że projekt konsultowanego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z załącznikami dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji www.dialoguj.pl oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl dopiero od dnia rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, tj. od dnia 2 października br.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.