Podjęcie zawieszonych procedur planistycznych

24 maja 2020 r. podjęte zostaną procedury planistyczne, dotyczące sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: AZORY-ZACHÓD, CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C, GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK, KLEPARZ, RYBITWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2020 r. o podjęciu procedur planistycznych, które zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r.

Działając na podstawie art. 15 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), zawiadamiam, że z dniem 24 maja 2020 r. z mocy prawa następuje podjęcie procedur planistycznych, dotyczących następujących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:

– AZORY-ZACHÓD,

– CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C,

– GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK,

– KLEPARZ,

– RYBITWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA,

Równocześnie zawiadamiam, że:

1. został wydłużony termin składania uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:
AZORY-ZACHÓD, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr XLIV/793/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2016 r.),
RYBITWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr LXX/1707/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.).

Uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2020 r.

2. został wydłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:
CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr LXXXV/2114/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r.),
GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr LIX/1298/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r.),
KLEPARZ, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr XL/701/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2016 r.).

Wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją zostają wydłużone dodatkowo do dnia 10 lipca 2020 r.

Uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2020 r.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędą się w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, w następujących terminach:
– CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C – 9 lipca 2020 r., początek o godz. 15.30
– GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK – 2 lipca 2020 r., początek o godz. 16.00
– KLEPARZ – 7 lipca 2020 r., początek o godz. 15.30

W przypadku zmiany przepisów, terminy dyskusji publicznych mogą ulec zmianie.

Zasady udostępnienia projektów planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w ramach wyłożenia do publicznego wglądu:
bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
• projekty planów udostępnione są na stronach internetowych:
CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C (-> Odnośnik do strony planu)
GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK (-> Odnośnik do strony planu)
KLEPARZ (-> Odnośnik do strony planu)

Ponadto do wszystkich ww. planów miejscowych obowiązują następujące zasady składania uwag:
Uwagi – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, można wnosić:
• na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa – poprzez wrzucenie pisma z uwagą do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa lub – w przypadku uruchomienia Punktów Obsługi Mieszkańców – na stanowiskach informacyjno-podawczych,
• drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
• drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

– przykładowy formularz wniosku do pobrania: format PDF, format .doc

odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Czynności, które zostały dokonane w okresie zawieszenia procedur planistycznych związanych ze sporządzeniem wszystkich ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (tj. złożenie uwag w dniach od 31 marca do 23 maja 2020 r.) są skuteczne.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.