“Osiedle Podwawelskie” – dyskusja publiczna

We wtorek, 11 czerwca 2019 r., o godz. 18:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Osiedle Podwawelskie”.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony jest do wglądu od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel oraz 20 i 21 czerwca) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
– poniedziałki: 13:30 – 15:30
– wtorki, środy, czwartki i piątki: 9:00 – 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Dodatkowo, w poniedziałek, 24 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 zostanie przeprowadzone dodatkowe (pozaproceduralne) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru “Osiedle Podwawelskie”.

Więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru “Osiedle Podwawelskie” można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.