“Łuczanowice II – części A, B, C” – dyskusja publiczna

W czwartek, 7 lutego 2019 r., o godz. 16:00 w sali Portretowej, w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Łuczanowice II – części A, B, C” w zakresie części projektu planu objętego ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony jest do wglądu w dniach od 28 stycznia do 25 lutego 2019 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

– poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 9:00 – 11:00
– czwartki: 13:30 – 15:30

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru “Łuczanowice II – części A, B, C” można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.