Zmiana w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków – konsultacje społeczne

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa informował, że w dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg uregulowań prawnych, w konsekwencji których konieczne są zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Rada Miasta Krakowa jest obowiązana dostosować uchwały w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 9 ust. 1).

Prezydent Miasta Krakowa zapraszał mieszkańców i organizacje pozarządowe dla których przedmiot konsultacji mieści się w zakresie działań statutowych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków:
1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
4. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
5. Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.
6. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
7. Górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
8. Postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Konsultacje społeczne prowadzone były w okresie od 31 stycznia do 28 lutego 2020 r.

Ustawa, która weszła w życie 6 września 2019 r., daje samorządom rok na dostosowanie się do nowych przepisów (do 6 września 2020 r.). Zgodnie z jej zapisami, wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co spowoduje m.in. wyższe koszty transportu odpadów. W skali Krakowa to ponad 20 mln zł rocznie. Rosną też wymagania dotyczące poziomu recyklingu odpadów w gminach (40 proc. w 2019 roku, 50 proc. w 2020 roku, 65 proc. w 2035 roku), a za niedostosowanie się do przepisów gminy będą płacić kary.

Ustawodawca wskazał maksymalne wysokości opłat, jakie mogą ustalać gminy za pojemniki w nieruchomościach niezamieszkałych, co z kolei spowoduje mniejsze wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ok. 20 mln zł rocznie. Oznacza to, że w każdej gminie w Polsce wzrosną koszty gospodarowania odpadami komunalnymi oraz spadną dochody, z których finansowane są gminne systemy gospodarki odpadami. Niekorzystna jest również sytuacja na rynku surowców wtórnych, gdzie do wielu odzyskanych już surowców trzeba dopłacać, aby zostały one przyjęte do dalszego przetworzenia.

Wydatki na funkcjonowanie systemu rosną z roku na rok. W 2018 r. pochłonęły w Krakowie ponad 197 mln zł, w 2019 – 226 mln zł, a szacunki na 2020 r. wskazują, że wyniosą one ok. 256 mln zł, czyli o około 15 proc. więcej niż w roku poprzednim. Zgodnie z przepisami, system gospodarki odpadami musi się samodzielnie finansować. Gmina nie może z własnego budżetu dopłacać do tego systemu. W związku z tym zaproponowano kilka metod obliczania stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekty uchwał zostaną przedstawione Radzie Miasta Krakowa na sesji 26 lutego.

Proponowane metody naliczania nowych stawek – przykłady:

1. od osoby:

 • wariant I: koszt miesięczny systemu na jedną osobę 29,00 zł
 • wariant II: zabudowa jednorodzinna 36,00 zł od jednej osoby / zabudowa wielorodzinna 27,00 zł od jednej osoby

2.od ilości zużytej wody: stawka za 1 m3 wody: 8,10 zł

 3. od gospodarstwa domowego:

 • zabudowa jednorodzinna 59,00 zł / zabudowa wielorodzinna 49,00 zł

4. od powierzchni mieszkalnej:

 • wariant I: stawka za 1 m2 0,85 zł
 • wariant II: od metrażu:
  < 40 m2 0,97 zł
  40–80 m2 0,85 zł
  80–120 m2 0,65 zł
  ≥ 120 m2 0,01 zł

Przykłady: w przypadku gospodarstwa o powierzchni 45 m2 opłata wyniesie: 0,97 zł x 40 + 0,85 x 5 = 43,05 zł.

W przypadku gospodarstwa o powierzchni 121 m2 opłata wyniesie: 0,97 zł x 40 + 0,85 x 40 + 0,65 zł x 40 + 1 x 0,01 zł = 98,81 zł.

Formy konsultacji:
1. 19 lutego 2020 r. – Odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w Zespole Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16, w godzinach 16.00 – 19:30,

2. Dyżury konsultacyjne:
18 lutego 2020 r. – odbył się dyżur konsultacyjny w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, Kraków, pok. 505 w godzinach 14.00 – 17.00,
20 lutego 2020 r. – odbył się dyżur konsultacyjny w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, Kraków, sekretariat, 1 piętro w godzinach 07.00 – 12.00.

3. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Formularz zbierania uwag stanowi Załącznik nr 1 bądź Załącznik nr 2 w przypadku organizacji pozarządowych do niniejszego ogłoszenia.

W okresie od 31 stycznia do 28 lutego 2020 r. opinie, uwagi oraz wnioski można było składać za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2 w przypadku organizacji pozarządowych do niniejszego ogłoszenia. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny w okresie trwania konsultacji można było:

• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres konsultacje@um.krakow.pl, w tytule pisząc „Zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków” ;

• wypełniony formularz można przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.
• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, z dopiskiem „Zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”;
• dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10, 31-005 Kraków lub w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, w godzinach 8:00 – 15:00;
• przekazać podczas dyżurów konsultacyjnych.

Pliki do pobrania:
1. Załącznik nr 1 – formularz konsultacyjny
2. Załącznik nr 2 – formularz konsultacyjny dla organizacji pozarządowych
3. Projekty uchwał
4. Prezentacja „Założenia funkcjonowania ZSGOK – Nowelizacja Przepisów”

5. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi – prezentacja [pdf]

6. Raport z konsultacji

7. Załącznik nr do raportu z konsultacji

8. Podsumowanie ze spotkania otwartego

Aktualizacja 30.04.2020 r.

Materiały graficzne:www.mpo.krakow.pl