Programu Ograniczania Emisji Komunikacyjnej – konsultacje społeczne

W okresie od 13 marca do 3 kwietnia 2020 r. Wydział ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu prowadził z mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu Ograniczania Emisji Komunikacyjnej.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne, w związku z występowaniem koronawirusa, zmieniona została formuła konsultacji.
Nie przeprowadzono zaplanowanych otwartych spotkań z mieszkańcami oraz dyżuru eksperckiego mających się odbyć 18 i 25 marca br.

W zamian za to zorganizowane zostały dyżury telefoniczne w dniach 18 i 25 marca w godz. 9.00-15.00 pod numerem telefonu: 12 616 8848.

Ponadto, uwagi, wnioski i propozycje zmian można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. w następujący sposób:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30 – 533 Kraków,
  • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 (pok. 8), 30 – 533 Kraków,
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje- POEK”,

UWAGA! W związku z wyjątkową sytuacją dot. zagrożenia epidemiologicznego i przeniesieniem większości procesów działania Urzędu Miasta Krakowa, jak i miejskich jednostek organizacyjnych na kontakt zdalny, w ramach toczących się konsultacji społecznych dotyczących Programu Ograniczania Emisji Komunikacyjnej przyjmowane były drogą mailową również formularze konsultacyjne bez odręcznego podpisu. Dzięki temu mieszkańcy bez wychodzenia z domu mogli przesyłać swoje uwagi i zostały one uwzględnione w procesie konsultacyjnym.

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny był:

  • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.dialoguj.pl
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl
  • w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10 (pok. 3), 31-005 Kraków, w okresie trwania konsultacji społecznych,
  • w wersji papierowej w punkcie informacyjno-doradczym Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 (pok. 8), 30-533 Kraków

Załączniki: