Profesjonalny ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków

W okresie od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK prowadził konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
10 października 2018 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr CXIII/2962/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dotyczących ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na ternie Gminy Miejskiej Kraków.

W ramach konsultacji odbyły się 2 otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa:
1. 13.11.2018r., (wtorek), godz. 18:00 – siedziba Rady Dzielnicy VIII Dębniki – ul. Praska 52, 30-322 Kraków – sala konferencyjna (I piętro);
2. 15.11.2018r., (czwartek), godz. 18:00 – siedziba Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków – sala konferencyjna (V piętro);

Propozycje lokalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne były:
– na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu
– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl
– w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, w okresie trwania konsultacji społecznych w godzinach 8:00 – 18:00.
– w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój nr 411 (IV piętro), w okresie trwania konsultacji społecznych w godzinach 7:30 – 15:30.

Wszyscy zainteresowani mogli wyrażać swoje zdanie na temat propozycji lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na ternie Gminy Miejskiej Kraków, zgłaszając swoje opinie za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2018 r. w następujący sposób:

– osobiście w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków

–poprzez wysłanie skanu formularza na adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „Konsultacje ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt”

– pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków

– podczas spotkań konsultacyjnych

Przedmiot konsultacji:

Proponowane lokalizacje dla utworzenia profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

1. Lokalizacja I – Pleszów
– Dz. ew. 201/1 obręb 41 Nowa Huta o pow. ok. 0,92 ha – położona jest przy ul. Nadbrzezie w Krakowie (Nowa Huta), stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Na jej terenie znajduje się nieużytkowany budynek o pow. ok. 800 m2, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W północnej części działki znajduje się zadrzewienie. Wjazd na działkę znajduje się od strony wschodniej, droga jest utwardzona.
– Część dz. ew. nr 203/11, obręb 41 Nowa Huta o pow. ok. 0,81 ha – sąsiaduje z ww. działką od strony wschodniej, należy do Gminy Miejskiej Kraków – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – ww. część tej działki może być użytkowana na potrzeby ośrodka. Działka jest porośnięta roślinnością zielną i krzewami.
Przedmiotowa lokalizacja znajduje się na terenie uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. Wokół przedmiotowej lokalizacji znajdują się niezabudowane tereny otwarte, a na południe od niej znajduje się korytarz ekologiczny rzeki Wisły, oraz tereny które będą zalesiane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

2. Lokalizacja II – Lasy Tynieckie
– Dz. ew. 18/2 obr. 79 Podgórze o pow. ok. 0,13 ha – stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (użytek gruntowy: Br – grunty rolne zabudowane).
– Część dz. ew. 18/3 obr. 79 Podgórze o pow. ok. 3 ha – cała działka ma pow. 11,33 ha – stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (użytek gruntowy: Ls – lasy) – w celu utworzenia ośrodka planowane jest wykorzystane ok. 3 ha, z możliwością zwiększenia powierzchni zajmowanej przez ośrodek.
Przedmiotowa lokalizacja znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: „Tyniec – Wschód”, na terenie Lasów Tynieckich. Na zachód od niej znajduje się korytarz ekologiczny rzeki Wisły. Dojazd do działki jest utrudniony ze względu na brak utwardzonej drogi.

Pliki do pobrania:

1. UCHWAŁA NR CXIII/2962/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dotyczących ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków wraz proponowanymi lokalizacjami.

2. FORMULARZ KONSULTACYJNY – Propozycji lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

3. Prezentacja informacyjna Wydziału Kształtowania Środowiska UMK odnośnie tematyki profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków w .pdf.

4. Raport z konsultacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

 

Fot. www.pixabay.com