Planowanie przestrzenne Krakowa

W tym dziale znajdują się informacje na temat aktualnie sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach Miasta Krakowa. Zamieszczone są tutaj wszystkie niezbędne odnośniki do uchwał, zarządzeń, projektów i załączników graficznych związanych nie tylko z aktualnie sporządzanymi planami, ale też z tymi, które obowiązują już na terenie Miasta.

Więcej informacji:
•    Aktualności z zakresu planowania przestrzennego
•    Plany obowiązujące i uchwalone
•    Plany sporządzane
•    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
•    Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

Szczegółowe informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa można znaleźć w serwisach:
• Wydziału Planowania Przestrzennego UMK
•    Biuletynu Informacji Publicznej