Park przy ulicy Karmelickej – konsultacje społeczne

W okresie od 9 do 30 kwietnia 2020 r. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przeprowadził I etap konsultacji społecznych dotyczących realizacji zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego “Tak dla Parku przy Karmelickiej”.

Przedmiotem konsultacji jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami wytycznych do konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie projektu zagospodarowania działki znajdującej się pomiędzy ul. Karmelicką, a ul. Rajską, na której obecnie znajduje się parking.

Konsultacje społeczne składają się z 3 etapów:

I etap/ZAKOŃCZONY – ze względu na stan zagrożenia epidemicznego I etap konsultacji został przeprowadzony przy użyciu:

  • ankiety elektronicznej dostępnej w dniach od 9 do 30 kwietnia 2020 r.,
  • dyżurów telefonicznych z udziałem ekspertów, które odbędą się w czwartki 16, 23, 30 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr telefonu 725-201-093.

W I etapie konsultacji wszyscy zainteresowani mogli wypełnić elektroniczną ankietę oraz do przekazywać swoje uwagi telefonicznie. Analiza złożonych ankiet elektronicznych oraz wniosków złożonych telefonicznie posłuży do opracowania wytycznych dla konkursu architektoniczno-urbanistycznego, który zostanie zorganizowany w II kwartale 2020 r.

Przy wypełnianiu ankiety bądź przekazaniu swoich pomysłów telefonicznie należało również pamiętać o powierzchni przyszłego parku kieszonkowego, która wynosi 0.82 hektara. Przyjmuje się, że powierzchnia pełnowymiarowego parku powinna wynosić ok. 2 hektary. Dlatego z uwagi na niewielką powierzchnię do zagospodarowania Park przy Karmelickiej to przyszły park kieszonkowy.

 

KOLEJNE PLANOWANE ETAPY KONSULTACJI:

W maju 2020 r. planowane jest ogłoszenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji przyszłego Parku przy Karmelickiej, który zostanie zorganizowany w II kwartale 2020 r.

II etap – spośród wybranych przez sąd konkursowy koncepcji, mieszkańcy wybiorą zwycięską koncepcję w głosowaniu, które odbędzie się w IV kwartale 2020 r.

III etap – podczas warsztatów projektowych zaplanowanych na IV kwartał 2020 r. Mieszkańcom zostanie zaprezentowana koncepcja wybrana podczas głosowania. Celem warsztatów będzie jej szczegółowe omówienie, jak również zebranie ewentualnych uwag do opracowania finalnego projektu parku kieszonkowego przy Karmelickiej.

WAŻNE INFORMACJE DOT. PROJEKTU PARKU:

W celu wypracowania koncepcji oraz późniejszego projektu należy uwzględnić wiele czynników składowych dotyczących przedmiotowego terenu. Poniżej prezentujemy wstępne wytyczne, jakie przyszły projektant parku kieszonkowego przy ul. Karmelickiej uwzględnić będzie musiał w swoim projekcie, żeby mógł on zostać zrealizowany. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami, aby móc zobrazować sobie w spójny sposób możliwość przyszłego zagospodarowania terenu.

 

● Zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego “Tak dla Parku przy Karmelickiej”
W 2019 r. w wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim, przedmiotowy projekt uzyskał poparcie wśród Mieszkańców Krakowa, w związku z czym został wskazany do realizacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jako zadanie dwuletnie, z kwotą finansowania 2 000 000 zł. W bieżącym roku zaplanowano fazę rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Link do projektu znajduje się TUTAJ.

● Przedmiotowy teren objęty jest opieką Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w związku z czym wszystkie prace wykonywane na terenie przyszłego parku, muszą uzyskać akceptację Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Z uwagi na powyższy fakt, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o wytyczne do opracowania projektu.

● Na co pozwala nam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Rejon ulicy Rajskiej “, co oznacza, że przyszły park musi zostać zaprojektowany zgodnie z jego zapisami. Z czym się to wiąże w praktyce?
Poniżej przedstawiamy prezentację, która przybliża zapisy MPZP.

● Zielona Czytelnia – Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej w Krakowie, to projekt zagospodarowania terenu, który obejmuje swym zasięgiem teren zaplecza budynku Biblioteki. Bezpośrednie sąsiedztwo zielonej czytelni oraz przyszłego parku wymaga spójnej kompozycyjnie koncepcji, aby po przeprowadzeniu inwestycji teren stanowił harmonijnie zaprojektowaną i wykonaną przestrzeń publiczną o najwyższych cechach estetycznych i użytkowych.

 Raport z pierwszego etapu konsultacji społecznych

Załącznik do Raportu z konsultacji