Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie – konsultacje społeczne wokół zagadnień związanych z powstającym muzeum

W okresie od 17 czerwca 2019 r.  do 31 stycznia 2020 r. trwały prowadzone przez Muzeum Krakowa konsultacje społeczne dotyczące powstawania Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie.
Powstające Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow już teraz pełni rolę prospołeczną, humanizując otaczającą go przestrzeń, wpływając na wzrost bezpieczeństwa i poprawiając jakość życia mieszkańców. Dodatkowo uczy o wojennej historii Krakowa traktując tę wiedzę jako bazę do kształtowania dojrzałych postaw obywatelskich i inicjowania dialogu o wartościach ogólnoludzkich.
Pozytywna rola muzeum już dzisiaj jest widoczna, niemniej każdorazowo tworzenie nowej instytucji, zbiegające się z rozwojem infrastruktury miejskiej, w której ma ona zaistnieć, powoduje konieczność uporządkowania sytuacji będących konsekwencją zachodzących zmian.

Kwestie, nad którymi pochylono się podczas konsultacji wynikały z uwag Muzeum Krakowa oraz postulatów krakowian, ze szczególnym wskazaniem na tezy podnoszone przez osoby mieszkające w sąsiedztwie terenu poobozowego. Wśród nich można było wyróżnić problem komunikacji w obszarze wokół obozowym, brak miejsc parkingowych, wzmożony ruch turystyczny i wiążące się z tym niedogodności. Mieszkańcy wyrażali także troskę o kształt przyszłego upamiętnienia i jego wpływ na praktyczny, codzienny aspekt ich życia.

Autorem projektu architektonicznego przyszłego Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie jest firma GPP Sp. z o.o , reprezentowana przez architekta Borysława Czarakcziewa. Pierwotna wersja projektu powstała w 2007 r., a w roku 2018 została zmodyfikowana zgodnie w wytycznymi zawartymi w scenariuszu opracowanym przez Muzeum Krakowa.

Termin konsultacji:  konsultacje rozpoczęły się 17 czerwca 2019 r. i pierwotnie miały potrwać do 20 grudnia 2019 r., ale na wniosek Rady Dzielnicy XIII Podgórze zostały one wydłużone do 31 stycznia 2020 r.

Cel konsultacji: Poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie koncepcji zagospodarowania terenu oraz otoczenia powstającego Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow

Komórka merytoryczna: Muzeum Krakowa

Formy konsultacji:
1. Otwarte spotkania z mieszkańcami w Muzeum Podgórza ul. Powstańców Wielkopolskich 1 / ul. Limanowskiego 51, Kraków w godzinach od 17.30 do 19.30.

  • 24 czerwca 2019 r. – Spotkanie dot. oznaczenia i wygrodzenia terenu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie
  •  16 września 2019 r. – Spotkanie dot. układu komunikacyjnego wokół terenu przyszłego upamiętnienia
  • 21 października 2019 r. – Spotkanie dot. zieleni na terenie Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie
  • 18 listopada 2019 r. – Spotkanie dot. organizacji ruchu zwiedzających w otoczeniu Muzeum Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie i regulaminu użytkowania terenu
  • 16 grudnia 2019 r. – Spotkanie prezentujące zagadnienia związane z prawną ochroną miejsc pamięci oraz cmentarzy wojennych

2. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Formularz zbierania uwag stanowił załącznik nr 1  do niniejszego ogłoszenia.

W okresie od 17 czerwca do 31 stycznia 2020 roku opinie, uwagi oraz wnioski można było składać za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowił załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny w okresie trwania konsultacji można było:
• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres dialoguj@um.krakow.pl;
• przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków;
• dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Brackiej 10, 31-005 Kraków lub przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, w godzinach 8:00 – 15:00;
• przekazać podczas interdyscyplinarnych dyżurów konsultacyjnych.

3. Od września 2019 r. trwał cykl interdyscyplinarnych dyżurów eksperckich, podczas których mieszkańcy mieli możliwość skonsultowania uwag, zapytań odnośnie trwających konsultacji.

Dyżury odbywały się w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie w godz. 16.00-18.00 wg następującego harmonogramu:

  • 19.09.2019 – Pierwszy dyżur dot. oznaczenia i wygrodzenia terenu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie, zaproszeni eksperci:  Zarząd Inwestycji Miejskich, Wydział Skarbu, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Muzeum Krakowa
  • 26.09.2019 – Drugi dyżur dot. układu komunikacyjnego wokół terenu przyszłego upamiętnienia, zaproszeni eksperci:  Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Transportu Publicznego, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Muzeum Krakowa
  • 29.10.2019 – Trzeci dyżur dot. zieleni na terenie Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie, zaproszeni eksperci: Zarząd Inwestycji Miejskich, Muzeum Krakowa, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarząd Zieleni Miejskiej
  • 28.11.2019 – Czwarty dyżur dot. organizacji ruchu zwiedzających w otoczeniu Muzeum Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie i regulaminu użytkowania terenu, zaproszeni eksperci:  Muzeum Krakowa, Wydział Ds. Turystyki
  • 18.12.2019 – Piąty dyżur dot. zagadnień związanych z prawną ochroną miejsc pamięci oraz cmentarzy wojennych, zaproszeni eksperci: Muzeum Krakowa

4. W sobotę, 21 września 2019 r.,  w godz.  10.00 – 12.00 odbył się spacer badawczy po terenie dawnego obozu KL Plaszow, który rozpoczął się przy Szarym Domie, przy ul. Jerozolimskiej 3, Kraków

Tematem spaceru była: trasa zwiedzania po terenie Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow, przebieg i efekty badań archeologicznych przeprowadzonych na obszarze poobozowym oraz kształt przyszłego muzeum.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja 03.02.2020 r.