Konsultacje w sprawie zasad najmu lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w Gminie Miejskiej Kraków

W okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne w zakresie zasad najmu lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w Gminie Miejskiej Kraków.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W ramach konsultacji przeprowadzono:

  • Otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 8 stycznia 2020 r. w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10
  • Dyżury konsultacyjne w dniach 9 i 13 stycznia 2020 r., w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przy ulicy Bolesława Czerwieńskiego 16 w godzinach 8:00 – 15:00 (parter, pokój nr 14)
  • Dyżur konsultacyjny w dniu 16 stycznia 2020 r. również w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10

Uwagi, wnioski i propozycje można było zgłaszać za pomocą podpisanego formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do piątku, 17 stycznia 2020 r. w następujący sposób:

  • osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w lokalizacjach przy ul. Brackiej 10
    lub ul. Dekerta 24 bądź w Zarządzie Budynków Komunalnych przy ulicy Bolesława Czerwieńskiego 16
  • poprzez wysłanie skanu formularza na adres poczty elektronicznej: zbk@zbk.krakow.pl z dopiskiem „Konsultacje zasad najmu lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w Gminie Miejskiej Kraków”
  • pocztą tradycyjną wysyłając na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
  • podczas spotkania konsultacyjnego oraz dyżurów konsultacyjnych.

Pliki do Pobrania: