Konsultacje uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Krakowie

W okresie od 24 maja do 31 lipca 2018 r. Miejskie Centrum Dialogu (Wydział Rozwoju Miasta) wraz z Biurem Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych prowadziły z mieszkańcami konsultacje projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wraz z załącznikami.

Projekt uchwały miał na celu regulację zakresu i formy konsultacji, zasad inicjowania konsultacji i wnioskowania o wszczęcie konsultacji, trybu ich przeprowadzania, zasad informowania o konsultacjach oraz zasad przygotowywania raportów z konsultacji.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczył regulaminu konsultacji społecznych z mieszkańcami w Gminie Miejskiej Kraków, natomiast załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zawierał regulamin konsultacji społecznych z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W ramach konsultacji Miejskie Centrum Dialogu wraz z Biurem MOWIS zorganizowały otwarte spotkania dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, które odbyły się:

6 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy. ul Brackiej 10;

19 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy. ul Brackiej 10 w Krakowie.

Dodatkowo przeprowadzono dyżury ekspertów ds. konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach 30 maja, 4 czerwca, 13 czerwca oraz 20 czerwca 2018 r. w godzinach od 16:00 do 19:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie.

Uwagi do konsultowanego dokumentu wraz z załącznikami można było składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2018 r. (decydowała data stempla pocztowego):

1. poprzez formularz konsultacji (wersja w pliku doc.), który można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Miejskie Centrum Dialogu
Ul. Bracka 10
31-005 Kraków

lub

Biuro Miejskiego Ośrodka Inicjatyw Społecznych
os. Centrum C 10
31-931 Kraków

z podpisem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji”.

2. poprzez wysłanie formularza na adres: dialoguj@um.krakow.pl z podpisem: Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji”.

 

Pliki do pobrania:

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wraz z załącznikami;

Zarządzenie nr 1274/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.05.2018 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

– Formularz konsultacyjny

 – Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załącznik do raportu końcowego z konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Ostatnia aktualizacja: 18. 09. 2018 r.