Konsultacje społeczne dotyczące projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa

W okresie od 13 lipca do 14 sierpnia 2020 r. trwały prowadzone z mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic oraz Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje były prowadzone przez Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu.

Konsultowane propozycje zmian dotyczyły wyłącznie wprowadzenia do Statutów Dzielnic I-XVIII nowych przepisów regulujących zasady zwoływania i prowadzenia zdalnych sesji i posiedzeń w Radach Dzielnic. Proponowane nowe zapisy były jednakowe dla wszystkich 18 Rad Dzielnic.

Przedmiotem konsultacji nie były zapisy obowiązujących Statutów Dzielnic I-XVIII.

Zgłaszane przez mieszkańców opinie i wnioski mogły dotyczyć zatem wyłącznie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic stanowiącego treść załączników nr 1-18 do uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z 10 czerwca 2020 r.

W ramach konsultacji odbyły się:

 1. Dwa otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa:

31 lipca 2020 r. w godzinach 17.00-19.00 w sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4
10 sierpnia 2020 r. w godzinach 17.00-19.00 w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4

 1. Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu (12) 421-41-66 w dniach: 4, 11 i 13 sierpnia 2020 r. w godzinach 15.00-16.30.

Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji, w dniach od 13 lipca do 3 sierpnia 2020 r. możliwe było zadawanie pytań ekspertowi w formie elektronicznej na adres: bd.umk@um.krakow.pl .

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne były:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.dialoguj.pl,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl,
  • w wersji papierowej w siedzibach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10 (pok. 3), lub ul. Dekerta 24 (pok.11),
  • w wersji papierowej w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4,
  • w wersji papierowej w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic.

Uwagi, wnioski i propozycje można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

 • przesyłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: dialoguj@um.krakow.pl
  • wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
  • dostarczać osobiście lub wypełniać na miejscu w siedzibach Wydziału ds. Polityki Społecznej i Zdrowia, przy ul. Brackiej 10 lub ul. Dekerta 24
  • przesyłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  z dopiskiem „Konsultacje – Statuty Dzielnic”.
  • podczas spotkań konsultacyjnych

 

Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.