Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

Od 4 lutego do 1 marca 2019 r. trwały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Tytuł konsultacji: Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

Cel konsultacji: ustalenie zapisów projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 04 lutego – 01 marca 2019 r.

Komórka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

Formy konsultacji:

1. Otwarte spotkania z mieszkańcami

2. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Formularz zbierania uwag stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

3. Dyżury ekspertów

 

HARMONOGRAM

Rodzaj działania Data                               Miejsce
Akcja informacyjna

 

28.01.2019 – 01.03.2019  
Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 

04.02.2019-01.03.2019  
Spotkanie konsultacyjne 07.02.2019, godz. 17:00 – 19:00 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejskie Centrum Dialogu), ul. Bracka 10, Kraków, s. konferencyjna
Spotkanie konsultacyjne 21.02.2019, godz. 17:00 – 19:00 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych), os. Centrum C 10, Kraków, s. 6
Dyżur ekspercki 12.02.2019, godz. 17:00-19:00 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych), os. Centrum C 10, Kraków, s. 6
Dyżur ekspercki 26.02.2019, godz. 17:00-19:00 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejskie Centrum Dialogu), ul. Bracka 10, Kraków, s. konferencyjna

Informacje o przeprowadzanych konsultacjach:

Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji można było uzyskać w okresie trwania konsultacji:

Na stronach internetowych: www.dialoguj.pl, www.budzet.krakow.pl
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.15 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10) lub po numerem telefonu 12 616 7828.

Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji można było przesyłać za pośrednictwem uzupełnionego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 01 marca br.:

Pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31 – 005 Kraków z dopiskiem „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego” (decyduje data stempla pocztowego);

Pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl (skan uzupełnionego i podpisanego formularza) w tytule maila wpisując „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego”.

Załączniki:

1. Projekt Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa / Załącznik nr 1 do projektu uchwały / Załącznik nr 2 do projektu uchwały

2. Formularz konsultacji

3. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych