Konsultacje Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021

W okresie od 6 do 29 listopada 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021.

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1590) będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. projektu. Uwagi powinny być zgłaszane przez organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się wspieraniem rodziny na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: dm@mops.krakow.pl
  • numer faksu: 12 616 54 28
  • adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków,
    tel. 12 616 53 21

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dokumenty do pobrania: