Konsultacje Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020–2022

W okresie od 7 do 29 maja 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020–2022.

Celem konsultacji było uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1590), będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. projektu. Uwagi mogły zgłaszać organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się organizowaniem pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Wypełnione formularze konsultacyjne należało dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020 r. na:
• adres poczty elektronicznej: dd@mops.krakow.pl
• numer faksu: 12 616 54 28
• adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków,
tel. 12 616 53 32

Dodatkowo odbyły się trzy dyżury telefoniczne ekspertów, które zostały przeprowadzone:
• w poniedziałek 11 maja 2020 r. w godzinach 8:00-11:00
• w poniedziałek 18 maja 2020 r. w godzinach 12:00-15:00
• w piątek 22 maja 2020 r. w godzinach 10:00-13:00
Eksperci dyżurowali pod numerami telefonów: 12 616 53 32 oraz 601 802 114.
Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14 oraz ul. Limanowskiego 13 są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Pliki do pobrania: