Konsultacje “Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030” – etap III

W okresie od 20 kwietnia do 19 maja 2017 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK prowadził z mieszkańcami III etap konsultacji projektu dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”.

Wszystkie pytania i uwagi odnośnie konsultowanego projektu można było kierować w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2017 r. na:

– adres e-mail: miastowzieleni@um.krakow.pl, w temacie wpisując „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”

– adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody  2, 31 – 949 Kraków.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli również wziąć udziału w spotkaniu i dyżurach konsultacyjnych dotyczących projektu dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”.

Uroczysta prezentacja otwierająca cykl konsultacji odbyła się w czwartek, 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 w Sali Portretowej w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyżury Ekspertów odbywały się 4, 8, 11, 18 maja 2017 w godzinach 16.00 – 20.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie.

 

Kierunki_Zieleni_2017_plakat_NOWAstr

Pliki do Pobrania:

1.    Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030;

2.    Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030 – rozpatrzenie postulatów z konsultacji społecznych I etapu;

3.    Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030 – rozpatrzenie postulatów z konsultacji społecznych II etapu;

4.    Aneks II: Ochrona Przyrody;

5.    Aneks III: Standardy zakładania i pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zieleni w Krakowie na lata 2017-2030;

6.    Aneks IV: Aspekty Ekohydrologiczne.

 

Mapy do pobrania:

1.    Wybrane analizy i uwarunkowania hydrograficzne;

2.    Ochrona przyrody i krajobrazu;

3.    Przebieg korytarzy ekologicznych;

4.    Warunki przewietrzania miasta na wysokości 4 m nad poziomem terenu;

5.    Poszerzenie strefy zwiększenia lesistości;

6.    Ochrona dziedzictwa kulturowego;

7.    Identyfikacja powiązań widokowych;

8.    Identyfikacja istniejących terenów zieleni i elementów zieleni publicznej oraz terenów wspomagających;

9.    Obiekty sportowe i rekreacyjne oraz istniejące ścieżki rowerowe;

10.    Stan zachowania ciągłości parków rzecznych;

11.    Powiązania turystyczne miasta Krakowa z regionem;

12.    Dostępność do terenów zieleni publicznej;

13.    Obszary deficytowe pod względem terenów zieleni publicznej;

14.    Podsumowanie konsultacji społecznych I i II etapu konsultacji “Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”;

15.    Wybrane ustalenia SUiKZP w zakresie kształtowania systemu przyrodniczego i terenów zieleni;

16.    Parki i skwery publiczne wyznaczone w obowiązujących mpzp;

17.    Zgodność sposobu zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na parki i skwery publiczne w mpzp;

18.    Presja inwestycyjna na tereny ZU i ZR ze Studium;

19.    Presja inwestycyjna na parki i skwery publiczne z mpzp;

20.    Struktura własności gruntów przeznaczonych na zieleń urządzoną w SUiKZP;

21.    Struktura własności gruntów przeznaczonych na parki i skwery publiczne w mpzp;

22.    Tereny zieleni aktualnie utrzymywane przez jednostki UMK;

23.    Waloryzacja istniejących i potencjalnych terenów zieleni;

24.    Koncepcja systemu terenów zieleni publicznej miasta Krakowa;

25.    Struktura własności gruntów terenów zieleni publicznej wyznaczonych w koncepcji;

26.    Etapowanie realizacji inwestycji na terenach strategicznych;

27.    Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na Lata 2017 – 2030 – broszura informacyjna.

Przydatne linki:

1.    Więcej informacji na temat I etapu konsultacji społecznych dokumentu pn.: „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”.

2.    Więcej informacji na temat II etapu konsultacji społecznych dokumentu pn.: „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”.

 

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2017 r.