Autobusy zeroemisyjne – konsultacje społeczne

W okresie od 3 do 27 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami Krakowa  konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. ,,Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej”.

Konsultacje były prowadzone na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018, poz. 2081) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018, poz. 317).

Dokument poddany konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny był:

– w internetowym serwisie Miejskiego Centrum Dialogu (www.dialoguj.pl/ www.dialogspoleczny.krakow.pl);
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl);
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w zakładce Rozwój Miasta, Gospodarka Komunalna (https://www.bip.krakow.pl/?mmi=9784);
– w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój 231 w godzinach 8:00-15:00
– w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, w godzinach 8:00-18:00

Uwagi do projektu dokumentu można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2018 r. na:

– adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl,
– osobiście na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków,
– osobiście na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych w środę 19 grudnia 2018 r., w godzinach 17:00-19:00 w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie przeprowadzono dyżur konsultacyjny. Dzień później w tym samym miejscu  w godzinach 17:00-19:00 odbyło się spotkanie konsultacyjne.

Pliki do pobrania:

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej

Raport końcowy z konsultacji społecznych dotyczących analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej

Formularz konsultacyjny

 

Ostatnia aktualizacja: 16. 01. 2019 r.