Konsultacje „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”

W okresie od 25 czerwca do 3 sierpnia 2018 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”.

1. Z treścią ww. dokumentu można było się zapoznać:
• w Urzędzie Miasta Krakowa, w Wydziale Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, pok. 125, w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30),
• na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa,
• na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu – serwis Urzędu Miasta Krakowa.

2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można było składać w terminie do 3 sierpnia 2018 r.:
• w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
• w ramach spotkania konsultacyjnego wymienionego w pkt. 6,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl

3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krakowa.

4. Wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w „Programie ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”.

5. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawiono bez rozpatrzenia.

6. W ramach udziału społeczeństwa odbyły się dwa spotkania konsultacyjne, na których zaprezentowano projekt „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”.
Pierwsze spotkanie odbyło się 29 czerwca 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00 w Sali Portretowej UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Drugie spotkanie odbyło się 26 lipca 2018 r. o godz. 16.00 w Sali Miejskiego Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10.

Załączniki:

  1. Załącznik do projektu uchwały „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”
  2. Projekt uchwały
  3. Uzasadnienie projektu uchwały
  4. Formularz konsultacyjny
  5. Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
  6. Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach sporządzania “Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi dla Miasta Krakowa na lata 2018-2022”
  7. Załącznik do raportu

Ostatnia aktualizacja: 30. 11. 2018 r.