Filantrop Krakowa

W styczniu 2000 roku Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym, ustanowiła tytuł FILANTROPA KRAKOWA, przyznawany osobom lub podmiotom gospodarczym za wyróżniającą się pomoc udzielaną osobom i organizacjom tego potrzebującym.

Zgodnie z uchwałą – Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa – tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznawany może być osobom lub innym podmiotom.

Corocznie za dany rok kalendarzowy dopuszcza się przyznanie maksymalnie, łącznie w obu kategoriach pięciu tytułów Filantrop Krakowa:

  • za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Bractwo Filantropii powoływane jest corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie uchwały Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 594/2020 z dnia 09.03.2020 r. powołał Bractwo Filantropii opiniujące kandydatury do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2019”.

Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentami.

Termin składania zgłoszeń kandydatur jest do 30 kwietna 2020 r. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Zgłoszenia kandydatury do tytułu FILANTROP KRAKOWA należy składać:

Dodatkowe informacje o konkursie, a także formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 12 616 78 04.

Laureaci tytułu otrzymują nagrody w postaci symbolicznego berła, aktu nadania oraz znaczka „Filantrop Krakowa”. Dodatkowo mogą być uhonorowani wymienianiem ich jako FILANTROPÓW KRAKOWA w wydawnictwach Miasta dotyczących działalności filantropijnej. Laureaci mają prawo używania znaku graficznego tytułu FILANTROP KRAKOWA.

Prezydent przyznaje tytuł(y) FILANTROPA KRAKOWA w II kwartale każdego roku za rok ubiegły.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod nr telefonu: 12 616 78 04.

Uwagi:

1. Każdy podmiot, który uzna za zasadne ma prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. (rok nadania tytułu).
2. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem.
3. Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Bractwa Filantropii.