“Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”– przystąpienie do sporządzania planu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LXXXV/2114/17 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”:
– część „A” o powierzchni 3,33 ha, obejmująca teren XII Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida, na os. Kolorowym (działki nr 36, 37, 38, 40 obr. 51 Nowa Huta),
– część „B” o powierzchni 1,08 ha, obejmująca teren Szkoły Podstawowej nr 88 im. S. Żeromskiego na os. Szklane Domy (działka nr 142 obr. 45 Nowa Huta),
– część „C” o powierzchni 2,47 ha, obejmująca teren Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. M. Karłowicza znajdujący się na os. Centrum E (działki nr 15, 20/21 obr. 15 Nowa Huta).
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2017 r. – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przykładowy formularz wniosku/uwagi do pobrania: format .doc; format .pdf.

Odnośnik do karty usługi ePUAP.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .
Więcej informacji na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Centrum Nowej Huty II – części A, B, C” można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.