Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Tak prowadzimy konsultacje !
2010
Konsultacje Społeczne next Zakończone konsultacje next 2010 next Konsultacje społeczne w sprawie budowy Centrum Obsługi Inwestora

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Centrum Obsługi Inwestora

AA

2010.06.07 15:02

Centrum Obsługi Inwestora to nowoczesny administracyjno-biurowy budynek, który ma stanąć w Krakowie przy ulicy Centralnej (dzielnica Czyżyny na działkach nr 85/62, 85/66, 85/35, 248/1, 85/56 obr. 54 Nowa Huta) – naprzeciw budynku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Obiekt liczący blisko 18 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej będzie składać się z dwóch 3- i 5-piętrowych budynków połączonych przewiązkami i wspólnym pasażem, z dwukondygnacyjnym garażem  podziemnym i jedną kondygnacją magazynu podziemnego. Wjazd od ul. Centralnej i ul. Kamionki. Nowoczesny, charakterystyczny obiekt będzie dobrze przystosowany do pełnienia publicznej roli. Swoją siedzibę znajdą tam wydziały miejskie, bezpośrednio zaangażowane w szeroko rozumiany proces inwestycyjny, czyli: Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Biuro Infrastruktury Miasta, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Strategii i Rozwoju, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Geodezji. Dodatkowo zlokalizowane zostaną tam: informacja ogólna, kasy, dziennik podawczy, sale obsługi klientów, serwerownia, rozdzielnia poczty, punkt ksero, posterunek Straży Miejskiej, bank, bufet z zapleczem, sale konferencyjne z zapleczem. Budowa takiego obiektu ma na celu poprawę warunków obsługi mieszkańców, oraz przedsiębiorców, którzy będą mogli załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu.


Powierzchnia terenu inwestycji         16 204,6 m2 ,
Powierzchnia zabudowy                     6 361,65 m2 ,
Powierzchnia użytkowa                     17 672 m2 ,
Powierzchnia utwardzona                   3 440,15 m2 ,
Powierzchnia biologicznie czynna      6 861,60 m2 .


W 2008 r. zorganizowany został konkurs na opracowanie wstępnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu. Przewodniczącym jury był prof. Andrzej Wyżykowski, główny architekt Miasta. Zespoły startujące w rywalizacji miały trudne zadanie do wykonania. Musiały bowiem zaproponować ciekawą architektonicznie formę w połączeniu z wymaganą funkcjonalnością obiektu. Gmach przy ulicy Centralnej ma być przyjazny dla klientów, załatwiających sprawy w urzędzie oraz ma zapewniać odpowiedni komfort pracy dla urzędników.


12 grudnia 2008 r. wyłoniony został zwycięzca konkursu: zespół włoskiego architekta Claudio Nardiego, z którym 1 września 2009 r. zawarta została umowa na opracowanie pokonkursowej koncepcji wielobranżowej oraz pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy).


Aktualnie trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego Centrum Obsługi Inwestora. W lipcu 2010 r. projektant zgodnie z umową przekaże projekt do weryfikacji i odbioru. Zakres rzeczowy zadania przewiduje jeszcze w roku bieżącym złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowę.

W 2011 r. opracowany zostanie projekt wykonawczy obiektu oraz przeprowadzone będzie postępowanie wyłaniające partnera prywatnego, który wspólnie z Gminą Miejską Kraków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zrealizuje Centrum Obsługi Inwestora.

1 czerwca 2010 r. weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie budowy Centrum Obsługi Inwestora. Konsultacje przeprowadził Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa.  http://www.bip.krakow.pl/?module=OKO&mmi=1&newsId=10842

Posłuchaj nagrania ze spotkania konsultacyjnego z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zobacz: Raport końcowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK .

Autor wizualizacji: CLAUDIO NARDI ARCHITETTO

jeśli masz pytania dotyczące tego projektu, wypowiedź się: wyślij zapytanie
Raport końcowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK
Wniosek o inwentaryzację stanu technicznego budynków w okolicy Centrum Obsługi Inwestora
Wniosek o zmianę lokalizacji drogi przeciwpożarowej obok Centrum Obsługi Inwestora
Releacje video
Centrum Obsługi Inwestora
video

01.07.2010 12:01

Relacja ze spotkania konsultacyjnego w sprawie budowy Centrum Obsługi Inwestora - 30.06.2010 r.
Komentarze
Autor: monikaj11

Dodano: 2010-09-21 11:12:02

Kochani
fajnie,ze myślicie o tym, aby żyło nam się lepiej w Krakowie i chcecie ułatwić załatwianie spraw mieszkańcom w jednym miejscu, może jest to potrzebne, mam jednak wątpliwości,że jest to jedyne i najlepsze do tego miejsce. Trudno mi się również zgodzić z faktem,że jest ono najlepszym miejscem logistycznie przygotowanym na przyjęcie ogromnej liczby interesantów, którzy z każdego zakątku Krakowa będą mogli swobodnie dojechać do tego miejsca. Moim skromnym zdaniem jest to po prostu dużym nietaktem. Mieszkam tutaj i wiem jak to na co dzień wygląda. Ponadto mówi się,ze w Krakowie nie ma już czym oddychać, brakuje zieleńców, przyrody, a tymczasem wycina się drzewa, krzewy, niszczy trawniki, ptasie gniazda, place zabaw, boiska, świetlice dla dzieci,ławki dla starszych osób, ogródki działkowe,pomniki pamięci, buduje się betonowe dżungle w imię tzw. wygody. Mam pytanie: gdzie leży prawdziwe dobro człowieka?.
Przeprowadzona Analiza słoneczna, nawet jeśli jest właściwa, to na pewno nie kompletna, nie wiem czy celowo, czy przypadkiem,ale nie obejmuje analizy wrześniowej, która moim skromnym zdaniem jest dużo ważniejsza, a to z tego powodu,że słońce dużo niżej świeci. Mam okazje to teraz obserwować. Powstałe budynki kompletnie zasłonią przed słońcem wszystkie budynki przy ul. Kamionka i to w okresie gdzie najbardziej potrzebne jest słońce, w związku z jego brakiem w tym okresie wzrośnie również zapotrzebowanie na ogrzewanie, w mieszkaniach będzie więcej cienia i wilgoci. Jeżdżące auta drogami okalającymi budynki na ul Kamionka, Centralnej zwiększa emisje spalin, a wycięte drzewa nie dostarczą niezbędnego tlenu, do wyrównania tej różnicy. W tej ciasnocie nie będzie czym oddychać. Zagrożone jest bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Zastanówcie się Państwo czy chcecie być odpowiedzialni za utratę zdrowia a może i życia z powodu powstałych chorób obecnie mieszkających tu ludzi starszych i dzieci, od których zależy również wasze przyszłe życie, waszych wyborców. Pozdrawiam
Autor: admin

Dodano: 2010-08-25 16:04:44

Odpowiedź Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa na poniższe komentarze.

Głównym aspektem społeczno-ekonomicznym wybudowania Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie było umiejscowienie w jednym obiekcie tych wydziałów UMK, które są strategiczne dla obsługi inwestorów, inwestujących w obszarze Gminy Miejskiej Kraków, a tym samym mających wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu.

Poziom obsługi inwestorów ma znaczący wpływ na liczbę pozyskiwanych inwestycji, rozwój Miasta, wpływy do budżetu Miasta, a co za tym idzie, także poziom życia mieszkańców.

Zlokalizowanie w/w wydziałów w jednym obiekcie miało na celu zmniejszenie barier administracyjnych: przyspieszenie przepływu informacji między różnymi szczeblami administracji a klientem oraz uzyskanie nowoczesnej infrastruktury, umożliwiającej zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu legislacyjnego Rady Miasta i Prezydenta Miasta Krakowa.


Przeniesienie wybranych wydziałów do nowej siedziby skutkować będzie zwolnieniem miejsca w zlokalizowanych w centrum miasta nieruchomościach (siedziby i biura Urzędu), a co za tym idzie pozwoli na pozyskanie środków z ich sprzedaży lub wynajmu.

Inwestycja „Budowa Centrum Obsługi Inwestora” wprowadzona została do Wieloletniego Planu inwestycyjnego na lata 2007-2016 mocą uchwały Nr VII/108/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 oraz do budżetu Miasta Krakowa mocą uchwały Nr XXXI/397/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007r. Urząd Miasta Krakowa (tu: Wydział Inwestycji) wykonuje ww. uchwałę. Przebieg sesji Rady Miasta jest protokołowany. W Kancelarii Rady Miasta, Plac Wszystkich Świętych w Krakowie można zasięgnąć bliższych informacji
na temat sposobu procedowania uchwały, projektodawców oraz jej uzasadnienia.


Koncepcja Centrum Obsługi Inwestora wybrana została jako najlepsza praca konkursowa w konkursie urbanistyczno-architektonicznym. Konkurs ogłoszono w 2008 roku (ogłoszenie o wyborze najlepszej pracy konkursowej znajduje się w BIP/Zamówienia publiczne/Konkursy/ogłoszenie z dnia 15.12.2008r.) w oparciu mi.in. o ostateczną Decyzję ULICP (AU-2/7331/2687/08, z dn. 23 lipca 2008r.), której warunki w zakresie zabezpieczenia inwestycji przed powodzią są realizowane w opracowaniu projektowym.

Aktualnie przygotowywane postępowanie o wybudowanie Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przewiduje odpłatne korzystanie przez Urząd Miasta z budynku Centrum w zamian za pokrycie całości kosztów wybudowania, do czasu uzyskania przez wykonawcą (partnera prywatnego) zwrotu kosztów wybudowania obiektu. Partner prywatny będzie ponadto mógł czerpać korzyści z wynajmu dodatkowych powierzchni nie zajętych przez Urząd (sale konferencyjne, część usługowa na parterze oraz parkingi).


Zakłada się, że w zastosowanym modelu Gmina wniesie wkład własny w postaci działki przeznaczonej pod inwestycję oraz w postaci dokumentacji projektowej. Do obowiązków partnera prywatnego będzie należało wybudowanie, wyposażenie i oddanie do dyspozycji Gminy obiektu. Zwrot nakładów poniesionych na budowę obiektu wykonawca uzyska między innymi z ustalonej w umowie rocznej „opłaty za dostępność”. Wielkość kwoty, jaka będzie wypłacana rocznie partnerowi prywatnemu, a więc koniecznej do zabezpieczenia w wydatkach bieżących budżetu Gminy w latach 2015 – 2051 będzie znana po zakończeniu negocjacji i przed podpisaniem umowy z partnerem prywatnym przez Prezydenta Miasta. Konieczne będzie również wyrażenie zgody Rady Miasta Krakowa i udzielenie Prezydentowi Miasta Krakowa upoważnienia do zawarcia umowy, której termin wykonania wykracza poza okres ujęty w aktualnym budżecie Miasta Krakowa.


Umowa o partnerstwo publiczno–prywatne nakładać będzie również na partnera prywatnego obowiązki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu, dokonywanie konserwacji, zapewnienie odpowiedniego standardu obiektu. Wysokość wynagrodzenia zależeć będzie także od poziomu usług świadczonych na rzecz Gminy.

Autor: ani

Dodano: 2010-08-08 18:54:31

Ja się w ogóle dziwię, że ktoś wpadł na pomysł, by taki budynek postawić w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego. Założenia tego projektu w ogóle nie uwzględniają interesów mieszkańców ulicy Kamionka. Ten budynek odetnie od światła mieszkańców bloku nr 2 i 4, a tuż obok bloków nr 2 i 10 przebiegać mają drogi dojazdowe do parkingu na 400 miejsc parkingowych. Z parkingu tego korzystać będą przy tym nie tylko pracownicy Centrum, ale i petenci, przez co ilość przejeżdżających tymi drogami dojazdowymi samochodów przekroczy znacznie liczbę 400. Drogi te mają biec zaledwie kilka metrów od bloku (np. 4 metry od bloku nr 10). Jak w takich warunkach w tych blokach mają mieszkać ludzie??? Zaznaczam przy tym, iż część z mieszkańców tych bloków jest właścicielami mieszkań, a w chwili ich wykupu nikt nie mówił o tym, by na tym skrawku terenu miało powstać Centrum Obsługi Inwestora. Kto (projektant czy urząd miasta Krakowa) zapłaci za pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców tych bloków, które usytuowane będą tuż przy drogach dojazdowych do parkingu, związane z nadmierną emisją spalin??? Ciekawi mnie też, czy twórcy tego "genialnego" projektu albo popierający go decydenci w urzędzie miasta chcieliby mieszkać w takich warunkach, tzn. mieć tuż pod oknami taką drogę dojazdową i czy zamieniliby się z mieszkańcami tych bloków, w bezpośredniej bliskości których przebiegać mają te drogi dojazdowe. Nie wydaje mi się, by ktokolwiek z nich mieszkał w tej okolicy (zwłaszcza na ulicy Kamionka). Tak to już jednak jest, że najprościej świnię podrzucić komuś innemu.
Autor: ana

Dodano: 2010-07-09 23:15:05

Mnie dziwi, że radni z naszej okolicy jak twierdzą, tak późno dowiedzieli się o projekcie tej inwestycji.
Dziwi mnie, że konsultacje odbywają się w sezonie urlopowym, kiedy wszyscy wyjeżdzają albo myslą o odpoczynku, co widać z małego ruchu na forum.
Autor: izabela

Dodano: 2010-07-05 19:01:24

Zgadzam się z przedmówcami. Dodakowo uważam, że ta budowa udezy nie tylko w najbliższych sąsiadów planowanego centrum ale tez w mieszkańców ulic Sołtysowska i w cały Łęg, ulice będą tak zakorkowane że przejazd będzie zabierał godziny, mieszkańcy sąsiednich domów wręcz uduszą sie w spalinach.
Dla mnie pytanie brzmi jakiego miasta chcemy, przyjaznego mieszkancom czy przyjaznego wygodzie urzednika?
Autor: preachan

Dodano: 2010-07-05 17:35:37

Te tereny przy Centralnej też są zagrozone powodzią bo to tuz obok Nowohuckiej i Wisły a ostatnio niedaleko wały były przerwane i część Nowohuckiej przeznaczona do ewakuacji. Nie powinno sie budować na terenach zalewowych
Autor: halala

Dodano: 2010-07-05 17:31:29

Zamiast wydawać takie monstrualne sumy na siedziby dla urzedników miejskich to nasze miasto o wiele bardziej potrzebuje budowy mieszkań komunalnych, umocnienia wałów przeciwpowodziowych i podwyższenia ich bo w wielu miejscach w czasie ostatniej powodzi wały zostały przerwane i mieszkańcy zalani.
Autor: raven

Dodano: 2010-07-05 14:49:23

Ten projekt moze wyglądałby ciekawie gdyby realizować go na jakiejśc dużej przestrzeni w sąsiedztwie obszernych terenów zielonych a nie na takiej małej wąskiej, działeczce gdzie nie będzie nic z tej formy architektonicznej wyeksponowane. W dodatku grunt przy Centralnej to jedno bagno, półtora metra w głąb juz są wody gruntowe. Ta budowa to tylko wielka strata pieniędzy.
Aby dodać komentarz musisz się zalogować